Qaisar Shah

Qaisar Shah

Senior Associate

Qaisar Shah

Senior Associate

Promoted to Senior Associate as of 1 November 2021.